آنالیز دستمزدها
تاریخعنوانفایل
96/01/01 سال96
95/01/20 آنالیز دستمزد سال 95
94/1/20 آنالیز دستمزد سال 94
93/01/28 سقف معافیت مالیاتی سال 93
93/01/01 آنالیز سال 93
92/12/26 بخشنامه مزد 93
92/12/26 جدول مزد طرح هماهنگ طبقه بندي مشاغل 1393

طراحی و برنامه نویسی : فن آوری اطلاع رسانی رویا پرداز ماد