آنالیز دستمزدها
تاریخعنوانفایل
97/01/01 آنالیز نهایی 97
96/01/01 سال96
95/01/20 آنالیز دستمزد سال 95
94/1/20 آنالیز دستمزد سال 94
93/01/28 سقف معافیت مالیاتی سال 93
93/01/01 آنالیز سال 93
92/12/26 بخشنامه مزد 93
92/12/26 جدول مزد طرح هماهنگ طبقه بندي مشاغل 1393